Works of "Contemporary"

Works of "Contemporary"
Untitled
Kiki Smith
1992
/ 1
entirely unexpected