Works of "Contemporary"

Works of "Contemporary"
Storage House
Kiyoshi Saito
c. 1970
Autumn in Nara
Kiyoshi Saito
c. 1970
Hokkaido
Kiyoshi Saito
1961
/ 1
entirely unexpected