Works of "Contemporary"

Works of "Contemporary"
Untitled
Kiki Smith
1992
Untitled genitalia
Kiki Smith
1995
Tidal
Kiki Smith
1998
My Blue Lake
Kiki Smith
1995
Sueno
Kiki Smith
1992
Bandage Girl
Kiki Smith
2002
/ 1
entirely unexpected